Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. liepos 4 d.

2014 m. liepos 9 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. liepos 4 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 8 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,3 mlrd. eurų – iki 213 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė ketvirtinis turto ir įsipareigojimų perkainojimas bei per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 361,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,6 mlrd. eurų – iki 963,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 31,6 mlrd. eurų – iki 100,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 24,3 mlrd. eurų – iki 518,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. liepos 2 d., baigėsi 115 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 97,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 27,3 mlrd. eurų (palyginti su 25,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 4,5 mlrd. eurų suma.

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 4,7 mlrd. eurų – iki 205,2 mlrd. eurų dėl pagal padengtų obligacijų pirmąją ir antrąją pirkimo programas ir pagal vertybinių popierių rinkų programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo bei dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje. Dėl to 2014 m. liepos 4 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma buvo 156,3 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai buvo 34,8 mlrd. eurų ir 14,1 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,5 mlrd. eurų – iki 214,2 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2014 m. birželio 30 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 961,3410 EUR / aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,3658 už EUR

JPY: 138,44 už EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,1321 EUR / SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 334 430 0 7 950
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 249 595 1 981 3 198
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 670 241 827
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 167 925 1 740 2 371
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 284 −1 396 287
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 226 −342 5
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 226 −342 5
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 545 900 −22 474 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 97 103 −17 938 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 448 796 −4 480 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −55 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 61 641 −3 558 1
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 566 898 −5 952 2 276
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 205 207 −5 171 457
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 361 691 −782 1 818
8 Valdžios skola eurais 26 705 −524 −38
9 Kitas turtas 243 614 −1 496 2 276
Visas turtas 2 070 293 −33 761 15 955
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 963 889 5 574 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 241 538 −1 620 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 214 246 −3 481 0
2.2 Indėlių galimybė 27 275 1 852 0
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 17 10 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 671 −4 889 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 141 117 −30 451 0
5.1 Valdžiai 100 263 −31 610 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 40 854 1 159 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 56 942 −2 786 0
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 035 223 3
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 439 −127 89
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 439 −127 89
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 368 0 538
10 Kiti įsipareigojimai 206 568 315 2 820
11 Perkainojimo sąskaitos 301 418 0 12 505
12 Kapitalas ir rezervai 95 309 0 0
Visi įsipareigojimai 2 070 293 −33 761 15 955