Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 4. srpnja 2014.

9. srpnja 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 4. srpnja 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) povećalo se za 8 milijarda EUR zbog tromjesečnog vrijednosnog usklađivanja.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 3,3 milijarde EUR na 213 milijarde EUR. Do toga je došlo zbog tromjesečne revalorizacije imovine i obveza te transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o međusobnoj valutnoj zamjeni (zamjenska linija) između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 1 milijardu EUR na 361,7 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 5,6 milijarda EUR na 963,9 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 31,6 milijarda EUR na 100,3 milijarde EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 24,3 milijarde EUR na 518,6 milijarda EUR. U srijedu, 2. srpnja 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 115 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 97,1 milijarde EUR s rokom dospijeća tjedan dana.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je gotovo nula (u odnosu na 0,1 milijardu EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 27,3 milijarde EUR (u odnosu na 25,4 milijarde EUR prethodnoga tjedna).

Tijekom tjedna otplaćeno je prije dospijeća 4,5 milijarda EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) smanjila su se za 4,7 milijarda EUR na 205,2 milijarde EUR. Do smanjenja je došlo zbog otkupa vrijednosnih papira kupljenih u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica te Programa za tržišta vrijednosnih papira, kao i usklađivanja na kraju tromjesečja. Stoga je u tjednu koji je završio 4. srpnja 2014. vrijednost akumuliranog otkupa u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 156,3 milijarde EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa otkupa pokrivenih obveznica iznosile ukupno 34,8 milijarda EUR odnosno 14,1 milijardu EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 3,5 milijarda EUR na 214,2 milijarde EUR.

Revalorizacija imovine i obveza Eurosustava na kraju tromjesečja

U skladu s harmoniziranim računovodstvenim pravilima Eurosustava, revalorizacija zlata, strane valute, vrijednosnih papira, kao i financijskih instrumenata Eurosustava provodi se na kraju svakog tromjesečja po tržišnim tečajevima i cijenama. Neto učinak revalorizacije svake bilančne stavke na dan 30. lipnja 2014. prikazan je u dodatnom stupcu „ Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog usklađivanja na kraju tromjesečja“. Cijena zlata i glavni tečajevi korišteni za revalorizaciju stanja su sljedeći:

zlato: 961,3410 EUR za uncu

USD: 1,3658 za EUR

JPY: 138,44 za EUR

posebna prava vučenja (SDR): 1,1321 EUR za SDR

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
i) ii)
1 Zlato i potraživanja u zlatu 334 430 0 7 950
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 249 595 1 981 3 198
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 670 241 827
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 167 925 1 740 2 371
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 23 284 −1 396 287
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 226 −342 5
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 226 −342 5
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 545 900 −22 474 0
5.1 Glavne operacije refinanciranja 97 103 −17 938 0
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 448 796 −4 480 0
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −55 0
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 61 641 −3 558 1
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 566 898 −5 952 2 276
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 205 207 −5 171 457
7.2 Ostali vrijednosni papiri 361 691 −782 1 818
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 705 −524 −38
9 Ostala imovina 243 614 −1 496 2 276
Ukupno imovina 2 070 293 −33 761 15 955
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
i) ii)
1 Novčanice u optjecaju 963 889 5 574 0
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 241 538 −1 620 0
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 214 246 −3 481 0
2.2 Novčani depoziti 27 275 1 852 0
2.3 Oročeni depoziti 0 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 17 10 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 3 671 −4 889 0
4 Izdani dužnički certifikati 0 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 141 117 −30 451 0
5.1 Opća država 100 263 −31 610 0
5.2 Ostale obveze 40 854 1 159 0
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 56 942 −2 786 0
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 035 223 3
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 439 −127 89
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 439 −127 89
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 53 368 0 538
10 Ostale obveze 206 568 315 2 820
11 Računi revalorizacije 301 418 0 12 505
12 Kapital i pričuve 95 309 0 0
Ukupno obveze 2 070 293 −33 761 15 955