SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 4. juli 2014

9. juli 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 4. juli 2014, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 8 mia. euro. Stigningen afspejlede kvartalsvise revalueringer.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 3,3 mia. euro til 213 mia. euro. Ændringen skyldtes effekten af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver samt kunde- og porteføljetransaktionerne udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående gensidige valutaaftale (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1 mia. euro til 361,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 5,6 mia. euro til 963,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 31,6 mia. euro til 100,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 24,3 mia. euro til 518,6 mia. euro. Onsdag den 2. juli 2014 udløb en primær markedsoperation på 115 mia. euro, og en ny på 97,1 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 27,3 mia. euro (mod 25,4 mia. euro i ugen før).

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 4,5 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 4,7 mia. euro til 205,2 mia. euro. Faldet skyldtes en kombination af indfrielsen af værdipapirer erhvervet under det første og det andet program til opkøb af covered bonds og Securities Markets Programme og reguleringer ultimo kvartalet. I ugen, der sluttede den 4. juli 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 156,3 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 34,8 mia. euro og 14,1 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 3,5 mia. euro til 214,2 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 30. juni 2014 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 961,3410 pr. fine oz.

USD: 1,3658 pr. EUR

JPY: 138,44 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,1321 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.430 0 7.950
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 249.595 1.981 3.198
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.670 241 827
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 167.925 1.740 2.371
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.284 −1.396 287
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.226 −342 5
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.226 −342 5
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 545.900 −22.474 0
5.1 Primære markedsoperationer 97.103 −17.938 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 448.796 −4.480 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −55 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 61.641 −3.558 1
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 566.898 −5.952 2.276
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 205.207 −5.171 457
7.2 Andre værdipapirer 361.691 −782 1.818
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.705 −524 −38
9 Andre aktiver 243.614 −1.496 2.276
Aktiver i alt 2.070.293 −33.761 15.955
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 963.889 5.574 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 241.538 −1.620 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 214.246 −3.481 0
2.2 Indlånsfacilitet 27.275 1.852 0
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 17 10 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.671 −4.889 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 141.117 −30.451 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 100.263 −31.610 0
5.2 Andre forpligtelser 40.854 1.159 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 56.942 −2.786 0
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.035 223 3
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.439 −127 89
8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.439 −127 89
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.368 0 538
10 Andre forpligtelser 206.568 315 2.820
11 Revalueringskonti 301.418 0 12.505
12 Kapital og reserver 95.309 0 0
Passiver i alt 2.070.293 −33.761 15.955