Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 4. červenci 2014

9. července 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 4. července 2014 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 8 mld. EUR čtvrtletnímu přecenění.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 3,3 mld. EUR na 213 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku vlivů čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv a dále v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.

V souvislosti se stálou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém v minulém týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1 mld. EUR na 361,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 5,6 mld. EUR na 963,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 31,6 mld. EUR na 100,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 24,3 mld. EUR na 518,6 mld. EUR. Ve středu 2. července 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 115 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 97,1 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,1 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 27,3 mld. EUR (oproti 25,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Během sledovaného týdne bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před datem splatnosti 4,5 mld. EUR.

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 4,7 mld. EUR na 205,2 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů nabytých v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů, jakož i v rámci programu pro trhy s cennými papíry, a také důsledkem přecenění na konci čtvrtletí. V týdnu končícím 4. července 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 156,3 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 34,8 mld. EUR, resp. 14,1 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 3,5 mld. EUR na 214,2 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému přeceňovány podle tržních kurzů a cen platných ke konci každého čtvrtletí. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 30. červnu 2014 je uveden v přidaném sloupečku „ Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto hlavní směnné kurzy:

Zlato: EUR 961,3410 za unci ryzího zlata

USD: 1,3658 USD/EUR

JPY: 138,44 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: EUR 1,1321 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 430 0 7 950
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 249 595 1 981 3 198
2.1 Pohledávky za MMF 81 670 241 827
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 167 925 1 740 2 371
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 284 −1 396 287
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 226 −342 5
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 226 −342 5
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 545 900 −22 474 0
5.1 Hlavní refinanční operace 97 103 −17 938 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 448 796 −4 480 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −55 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 61 641 −3 558 1
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 566 898 −5 952 2 276
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 205 207 −5 171 457
7.2 Ostatní cenné papíry 361 691 −782 1 818
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 705 −524 −38
9 Ostatní aktiva 243 614 −1 496 2 276
Aktiva celkem 2 070 293 −33 761 15 955
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 963 889 5 574 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 241 538 −1 620 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 214 246 −3 481 0
2.2 Vkladová facilita 27 275 1 852 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 17 10 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 671 −4 889 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 141 117 −30 451 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 100 263 −31 610 0
5.2 Ostatní závazky 40 854 1 159 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 56 942 −2 786 0
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 035 223 3
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 439 −127 89
8.1 Vklady a ostatní závazky 5 439 −127 89
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 368 0 538
10 Ostatní pasiva 206 568 315 2 820
11 Účty přecenění 301 418 0 12 505
12 Kapitál a rezervní fondy 95 309 0 0
Pasiva celkem 2 070 293 −33 761 15 955