Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 4 юли 2014 г.

9 юли 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Нарастването с 8 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 4 юли 2014 г., отразява корекциите вследствие на извършената тримесечна преоценка.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 3,3 млрд. евро до 213 млрд. евро. Промяната се дължи на ефекта от извършената тримесечна преоценка на активите и пасивите, както и на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1 млрд. евро до 361,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 5,6 млрд. евро до 963,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 31,6 млрд. евро до 100,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 24,3 млрд. евро до 518,6 млрд. евро. На 2 юли 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 115 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 97,1 млрд. евро, с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 27,3 млрд. евро (при 25,4 млрд. евро през предходната седмица).

През седмицата 4,5 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране са изплатени преди падеж.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 4,7 млрд. евро до 205,2 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации, както и по програмата за пазарите на ценни книжа, а също и на корекции в края на тримесечието. Така през седмицата, която приключва на 4 юли 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 156,3 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 34,8 млрд. евро и 14,1 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 3,5 млрд. евро до 214,2 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, чуждестранната валута, наличностите от ценни книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният ефект от преоценката върху всяка статия от баланса към 30 юни 2014 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато – 961,3410 евро за унция чисто злато

Щатски долар – 1,3658 за 1 евро

Японска йена – 138,44 за 1 евро

Специални права на тираж – 1,1321 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 334 430 0 7 950
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 249 595 1 981 3 198
2.1 Вземания от МВФ 81 670 241 827
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 167 925 1 740 2 371
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 284 −1 396 287
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 226 −342 5
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 226 −342 5
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 545 900 −22 474 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 97 103 −17 938 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 448 796 −4 480 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −55 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 61 641 −3 558 1
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 566 898 −5 952 2 276
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 205 207 −5 171 457
7.2 Други ценни книжа 361 691 −782 1 818
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 705 −524 −38
9 Други активи 243 614 −1 496 2 276
Общо активи 2 070 293 −33 761 15 955
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 963 889 5 574 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 241 538 −1 620 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 214 246 −3 481 0
2.2 Депозитно улеснение 27 275 1 852 0
2.3 Срочни депозити 0 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 17 10 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 671 −4 889 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 141 117 −30 451 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 100 263 −31 610 0
5.2 Други задължения 40 854 1 159 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 56 942 −2 786 0
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 035 223 3
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 439 −127 89
8.1 Депозити, салда и други задължения 5 439 −127 89
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 368 0 538
10 Други задължения 206 568 315 2 820
11 Сметки за преоценка 301 418 0 12 505
12 Капитал и резерви 95 309 0 0
Общо пасиви 2 070 293 −33 761 15 955