Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 13 juni 2014

17 juni 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 13 juni 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 210,5 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 357,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,3 miljarder EUR till 956,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 11,1 miljarder EUR till 89,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 15,1 miljarder EUR till 481,6 miljarder EUR. Onsdagen den 11 juni 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 149,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 136,8 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 119,2 miljarder EUR och ny inlåning erhölls, till ett belopp av 108,6 miljarder EUR och med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 32,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 10 miljarder EUR medan långfristiga refinansieringstransaktioner på 10,7 miljarder EUR återbetalades före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) fortsatte vara nästan noll medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 17,2 miljarder EUR (jämfört med 37,3 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 212,5 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper som förvärvats inom ramen för det första programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 13 juni 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 162,7 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 35,6 miljarder EUR respektive 14,2 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 12,7 miljarder EUR till 199,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 326.478 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 247.484 −775
2.1 Fordringar på IMF 81.553 −114
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 165.931 −662
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.399 533
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.836 −1.089
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.836 −1.089
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 607.617 −45.663
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 136.766 −12.585
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 470.840 −33.053
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 11 −26
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 63.814 2.690
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 569.966 −883
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 212.543 −304
7.2 Andra värdepapper 357.423 −579
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 27.267 0
9 Övriga tillgångar 239.419 −2.847
Summa tillgångar 2.124.281 −48.036
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 956.549 −1.259
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 325.814 −17.880
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 199.831 12.708
2.2 Inlåningsfacilitet 17.175 −20.137
2.3 Inlåning med fast löptid 108.650 −10.551
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 158 100
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.663 815
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 124.145 −17.494
5.1 Offentliga sektorn 89.214 −11.077
5.2 Övriga skulder 34.931 −6.417
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 67.104 −11.173
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 971 −18
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.588 −50
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.588 −50
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.830 0
10 Övriga skulder 205.302 −976
11 Värderegleringskonton 288.913 0
12 Eget kapital 93.403 0
Summa skulder 2.124.281 −48.036

Kontakt för media