Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 13. junija 2014

17. junij 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 13. junija 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 210,5 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 357,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,3 milijarde EUR na 956,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 11,1 milijarde EUR na 89,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 15,1 milijarde EUR na 481,6 milijarde EUR. V sredo, 11. junija 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 149,4 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 136,8 milijarde EUR z zapadlostjo en teden. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 119,2 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 108,6 milijarde EUR.

V tem tednu je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 32,3 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 10 milijard EUR, medtem ko je bilo 10,7 milijarde EUR iz operacij dolgoročnejšega refinanciranja odplačano pred zapadlostjo.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je ostala skoraj enaka nič, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 17,2 milijarde EUR (v primerjavi s 37,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,3 milijarde EUR na 212,5 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 13. junija 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 162,7 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 35,6 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14,2 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 12,7 milijarde EUR na 199,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 326.478 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 247.484 −775
2.1 Terjatve do MDS 81.553 −114
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 165.931 −662
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.399 533
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.836 −1.089
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.836 −1.089
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 607.617 −45.663
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 136.766 −12.585
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 470.840 −33.053
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 11 −26
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 63.814 2.690
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 569.966 −883
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 212.543 −304
7.2 Drugi vrednostni papirji 357.423 −579
8 Dolg širše države v EUR 27.267 0
9 Druga sredstva 239.419 −2.847
Skupaj sredstva 2.124.281 −48.036
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 956.549 −1.259
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 325.814 −17.880
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 199.831 12.708
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 17.175 −20.137
2.3 Vezane vloge 108.650 −10.551
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 158 100
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.663 815
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 124.145 −17.494
5.1 Širša država 89.214 −11.077
5.2 Druge obveznosti 34.931 −6.417
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 67.104 −11.173
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 971 −18
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.588 −50
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.588 −50
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.830 0
10 Druge obveznosti 205.302 −976
11 Računi prevrednotenja 288.913 0
12 Kapital in rezerve 93.403 0
Skupaj obveznosti 2.124.281 −48.036

Stiki za medije