Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 13. júnu 2014

17. júna 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 13. júna 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,2 mld. EUR na 210,5 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,6 mld. EUR na 357,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,3 mld. EUR na 956,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 11,1 mld. EUR na 89,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 15,1 mld. EUR na 481,6 mld. EUR. V stredu 11. júna 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 149,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 136,8 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 119,2 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 108,6 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 32,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 10 mld. EUR, zatiaľ čo z predchádzajúcich dlhodobejších refinančných operácií bolo predčasne splatených 10,7 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) zostal takmer nulový, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 17,2 mld. EUR (v porovnaní s 37,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 0,3 mld. EUR na 212,5 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 13. júna 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 162,7 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 35,6 mld. EUR a 14,2 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 12,7 mld. EUR na 199,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 326 478 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 247 484 −775
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 553 −114
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 165 931 −662
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 399 533
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 836 −1 089
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 836 −1 089
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 607 617 −45 663
5.1 Hlavné refinančné operácie 136 766 −12 585
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 470 840 −33 053
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 11 −26
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 63 814 2 690
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 569 966 −883
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 212 543 −304
7.2 Ostatné cenné papiere 357 423 −579
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 27 267 0
9 Ostatné aktíva 239 419 −2 847
Aktíva spolu 2 124 281 −48 036
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 956 549 −1 259
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 325 814 −17 880
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 199 831 12 708
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 17 175 −20 137
2.3 Termínované vklady 108 650 −10 551
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 158 100
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 663 815
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 124 145 −17 494
5.1 Verejná správa 89 214 −11 077
5.2 Ostatné záväzky 34 931 −6 417
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 67 104 −11 173
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 971 −18
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 588 −50
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 588 −50
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 830 0
10 Ostatné pasíva 205 302 −976
11 Účty precenenia 288 913 0
12 Základné imanie a rezervy 93 403 0
Pasíva spolu 2 124 281 −48 036

Kontakt pre médiá