Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 13 czerwca 2014 r.

17 czerwca 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 13 czerwca 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld EUR do poziomu 210,5 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność związanych ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,6 mld EUR do poziomu 357,4 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,3 mld EUR do poziomu 956,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 11,1 mld EUR do poziomu 89,2 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 15,1 mld EUR do poziomu 481,6 mld EUR. W środę 11 czerwca 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 149,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 136,8 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 119,2 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 108,6 mld EUR, z terminem tygodniowym.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 32,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 10 mld EUR, zaś z kwoty przyznanej w dłuższych operacjach refinansujących spłacono przed terminem zapadalności 10,7 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było nadal bliskie zera, zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 17,2 mld EUR (wobec 37,3 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,3 mld EUR do poziomu 212,5 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 13 czerwca 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 162,7 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 35,6 mld EUR i 14,2 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 12,7 mld EUR do poziomu 199,8 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 326.478 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 247.484 −775
2.1 Należności od MFW 81.553 −114
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 165.931 −662
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.399 533
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.836 −1.089
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.836 −1.089
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 607.617 −45.663
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 136.766 −12.585
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 470.840 −33.053
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 11 −26
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 63.814 2.690
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 569.966 −883
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 212.543 −304
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 357.423 −579
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 27.267 0
9 Pozostałe aktywa 239.419 −2.847
Aktywa razem 2.124.281 −48.036
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 956.549 −1.259
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 325.814 −17.880
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 199.831 12.708
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 17.175 −20.137
2.3 Depozyty terminowe 108.650 −10.551
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 158 100
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.663 815
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 124.145 −17.494
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 89.214 −11.077
5.2 Pozostałe zobowiązania 34.931 −6.417
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 67.104 −11.173
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 971 −18
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.588 −50
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.588 −50
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.830 0
10 Pozostałe pasywa 205.302 −976
11 Różnice z wyceny 288.913 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 93.403 0
Pasywa razem 2.124.281 −48.036
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami