Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 13 juni 2014

17 juni 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 13 juni 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 210,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System uitgevoerd.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,6 miljard naar EUR 357,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,3 miljard naar EUR 956,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 11,1 miljard naar EUR 89,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 15,1 miljard naar EUR 481,6 miljard. Op woensdag 11 juni 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 149,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 136,8 miljard, met een looptijd van één week, verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 119,2 miljard en werden voor een bedrag van EUR 108,6 miljard nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 32,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 10 miljard verrekend, terwijl van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 10,7 miljard werd terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef vrijwel nihil, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 17,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 37,3 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,3 miljard naar EUR 212,5 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 13 juni 2014 bedroeg de waarde van de geaccumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve EUR 162,7 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 35,6 miljard en EUR 14,2 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 12,7 miljard naar EUR 199,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 326.478 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 247.484 −775
2.1 Vorderingen op het IMF 81.553 −114
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 165.931 −662
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.399 533
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.836 −1.089
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.836 −1.089
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 607.617 −45.663
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 136.766 −12.585
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 470.840 −33.053
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 11 −26
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 63.814 2.690
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 569.966 −883
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 212.543 −304
7.2 Overige waardepapieren 357.423 −579
8 Overheidsschuld, luidende in euro 27.267 0
9 Overige activa 239.419 −2.847
Totaal activa 2.124.281 −48.036
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 956.549 −1.259
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 325.814 −17.880
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 199.831 12.708
2.2 Depositofaciliteit 17.175 −20.137
2.3 Termijndeposito's 108.650 −10.551
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 158 100
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.663 815
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 124.145 −17.494
5.1 Overheid 89.214 −11.077
5.2 Overige verplichtingen 34.931 −6.417
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 67.104 −11.173
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 971 −18
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.588 −50
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.588 −50
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.830 0
10 Overige passiva 205.302 −976
11 Herwaarderingsrekeningen 288.913 0
12 Kapitaal en reserves 93.403 0
Totaal passiva 2.124.281 −48.036
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media