Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 13. jūnijā

2014.17.06.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 13. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 210.5 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 357.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 956.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 11.1 mljrd. euro (līdz 89.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 15.1 mljrd. euro (līdz 481.6 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 11. jūlijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 149.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 136.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 119.2 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 108.6 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 32.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 10 mljrd. euro apmērā, savukārt 10.7 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās piešķirtajiem līdzekļiem tika atmaksāti pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 17.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 37.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 212.5 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanu. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 13. jūnijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 162.7 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 35.6 mljrd. euro un 14.2 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 12.7 mljrd. euro (līdz 199.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 326,478 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 247,484 −775
2.1 SVF debitoru parādi 81,553 −114
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 165,931 −662
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,399 533
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,836 −1,089
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,836 −1,089
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 607,617 −45,663
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 136,766 −12,585
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 470,840 −33,053
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 11 −26
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 63,814 2,690
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 569,966 −883
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 212,543 −304
7.2 Pārējie vērtspapīri 357,423 −579
8 Valdības parāds euro 27,267 0
9 Pārējie aktīvi 239,419 −2,847
Kopā aktīvi 2,124,281 −48,036
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 956,549 −1,259
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 325,814 −17,880
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 199,831 12,708
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 17,175 −20,137
2.3 Termiņnoguldījumi 108,650 −10,551
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 158 100
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,663 815
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 124,145 −17,494
5.1 Saistības pret valdību 89,214 −11,077
5.2 Pārējās saistības 34,931 −6,417
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 67,104 −11,173
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 971 −18
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,588 −50
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,588 −50
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,830 0
10 Pārējās saistības 205,302 −976
11 Pārvērtēšanas konti 288,913 0
12 Kapitāls un rezerves 93,403 0
Kopā pasīvi 2,124,281 −48,036
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem