Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. birželio 13 d.

2014 m. birželio 17 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. birželio 13 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 210,5 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 357,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 956,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 11,1 mlrd. eurų – iki 89,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 15,1 mlrd. eurų – iki 481,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. birželio 11 d., baigėsi 149,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 136,8 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 119,2 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 108,6 mlrd. eurų.

Praėjusią savaitę baigėsi 32,3 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 10 mlrd. eurų vertės operacija, o ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 10,7 mlrd. eurų suma grąžinta anksčiau termino.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 17,2 mlrd. eurų (palyginti su 37,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 212,5 mlrd. eurų pasibaigus pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2014 m. birželio 13 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 162,7 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 35,6 mlrd. eurų ir 14,2 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 12,7 mlrd. eurų – iki 199,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 326 478 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 247 484 −775
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 553 −114
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 165 931 −662
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 399 533
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 836 −1 089
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 836 −1 089
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 607 617 −45 663
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 136 766 −12 585
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 470 840 −33 053
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 11 −26
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 63 814 2 690
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 569 966 −883
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 212 543 −304
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 357 423 −579
8 Valdžios skola eurais 27 267 0
9 Kitas turtas 239 419 −2 847
Visas turtas 2 124 281 −48 036
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 956 549 −1 259
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 325 814 −17 880
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 199 831 12 708
2.2 Indėlių galimybė 17 175 −20 137
2.3 Terminuotieji indėliai 108 650 −10 551
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 158 100
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 663 815
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 124 145 −17 494
5.1 Valdžiai 89 214 −11 077
5.2 Kiti įsipareigojimai 34 931 −6 417
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 67 104 −11 173
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 971 −18
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 588 −50
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 588 −50
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 830 0
10 Kiti įsipareigojimai 205 302 −976
11 Perkainojimo sąskaitos 288 913 0
12 Kapitalas ir rezervai 93 403 0
Visi įsipareigojimai 2 124 281 −48 036

Kontaktai žiniasklaidai