Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 13. lipnja 2014.

17. lipnja 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 13. lipnja 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,2 milijarde EUR na 210,5 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,6 milijarda EUR na 357,4 milijarde EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 1,3 milijarde EUR na 956,5 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 11,1 milijardu EUR na 89,2 milijarde EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 15,1 milijardu EUR na 481,6 milijarda EUR. U srijedu, 11. lipnja 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 149,4 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 136,8 milijarda EUR s rokom dospijeća tjedan dana. Istoga dana dospjeli su oročeni depoziti u iznosu 119,2 milijarde EUR, dok su prikupljeni novi depoziti u iznosu 108,6 milijarda EUR s rokom dospijeća tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 32,3 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 10 milijarda EUR, dok je 10,7 milijarda EUR iz operacija dugoročnijeg refinanciranja otplaćeno prije dospijeća.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) bila je gotovo nula, dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 17,2 milijarde EUR (u odnosu na 37,3 milijarde EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) smanjila su se za 0,3 milijarde EUR na 212,5 milijarda EUR. Do smanjenja je došlo zbog otkupa vrijednosnih papira kupljenih u okviru prvog programa kupnje pokrivenih obveznica. Stoga je u tjednu koji je završio 13. lipnja 2014. vrijednost akumulirane kupnje u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 162,7 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica iznosile ukupno 35,6 milijarda EUR odnosno 14,2 milijarde EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 12,7 milijarda EUR na 199,8 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 326 478 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 247 484 −775
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 553 −114
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 165 931 −662
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 23 399 533
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 836 −1 089
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 836 −1 089
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 607 617 −45 663
5.1 Glavne operacije refinanciranja 136 766 −12 585
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 470 840 −33 053
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 11 −26
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 63 814 2 690
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 569 966 −883
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 212 543 −304
7.2 Ostali vrijednosni papiri 357 423 −579
8 Dug opće države nominiran u eurima 27 267 0
9 Ostala imovina 239 419 −2 847
Ukupno imovina 2 124 281 −48 036
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 956 549 −1 259
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 325 814 −17 880
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 199 831 12 708
2.2 Novčani depoziti 17 175 −20 137
2.3 Oročeni depoziti 108 650 −10 551
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 158 100
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 2 663 815
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 124 145 −17 494
5.1 Opća država 89 214 −11 077
5.2 Ostale obveze 34 931 −6 417
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 67 104 −11 173
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 971 −18
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 588 −50
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 588 −50
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 830 0
10 Ostale obveze 205 302 −976
11 Računi revalorizacije 288 913 0
12 Kapital i pričuve 93 403 0
Ukupno obveze 2 124 281 −48 036

Kontaktni podatci za medije