Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 13ης Ιουνίου 2014

17 Ιουνίου 2014

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 13 Ιουνίου 2014 ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,2 δισεκ. ευρώ σε 210,5 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Κατά την υπό εξέταση εβδομάδα το Ευρωσύστημα δεν διενέργησε καμία πράξη παροχής ρευστότητας στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,6 δισεκ. ευρώ σε 357,4 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 1,3 δισεκ. ευρώ σε 956,5 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 11,1 δισεκ. ευρώ σε 89,2 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 15,1 δισεκ. ευρώ σε 481,6 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 149,4 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 136,8 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μιας εβδομάδας. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 119,2 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ύψους 108,6 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μιας εβδομάδας.

Στη διάρκεια της εβδομάδας έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 32,3 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 10 δισεκ. ευρώ, ενώ αποπληρώθηκε πριν από τη λήξη ποσό 10,7 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) παρέμεινε σχεδόν μηδενική, ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 17,2 δισεκ. ευρώ (έναντι 37,3 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα μειώθηκαν κατά 0,3 δισεκ. ευρώ σε 212,5 δισεκ. ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται στην εξόφληση τίτλων που είχαν αποκτηθεί στο πλαίσιο του πρώτου και του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 13 Ιουνίου 2014 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων ήταν 162,7 δισεκ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των χαρτοφυλακίων του πρώτου και του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 35,6 δισεκ. ευρώ και 14,2 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα τρία χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 12,7 δισεκ. ευρώ σε 199,8 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 326.478 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 247.484 −775
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 81.553 −114
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 165.931 −662
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 23.399 533
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 18.836 −1.089
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 18.836 −1.089
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 607.617 −45.663
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 136.766 −12.585
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 470.840 −33.053
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 11 −26
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 63.814 2.690
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 569.966 −883
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 212.543 −304
7.2 Λοιποί τίτλοι 357.423 −579
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 27.267 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 239.419 −2.847
Σύνολο ενεργητικού 2.124.281 −48.036
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 956.549 −1.259
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 325.814 −17.880
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 199.831 12.708
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 17.175 −20.137
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 108.650 −10.551
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 158 100
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 2.663 815
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 124.145 −17.494
5.1 Γενική κυβέρνηση 89.214 −11.077
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 34.931 −6.417
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 67.104 −11.173
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 971 −18
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 6.588 −50
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 6.588 −50
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 52.830 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 205.302 −976
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 288.913 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 93.403 0
Σύνολο παθητικού 2.124.281 −48.036
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου