Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 13. červnu 2014

17. června 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 13. června 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,2 mld. EUR na 210,5 mld. EUR.

V minulém týdnu neprováděl Eurosystém žádné transakce na poskytnutí likvidity v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka (ECB) uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) se snížil o 0,6 mld. EUR na 357,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,3 mld. EUR na 956,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 11,1 mld. EUR na 89,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížil o 15,1 mld. EUR na 481,6 mld. EUR. Ve středu 11. června 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 149,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 136,8 mld. EUR se splatností jeden týden. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 119,2 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 108,6 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace ve výši 32,3 mld. EUR a byla vypořádána další o objemu 10 mld. EUR, přičemž z dlouhodobějších refinančních operací bylo splaceno před dobou splatnosti 10,7 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita, pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 17,2 mld. EUR (oproti 37,3 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,3 mld. EUR na 212,5 mld. EUR. Tento pokles byl způsoben splacením cenných papírů pořízených v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 13. června 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 162,7 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 35,6 mld. EUR, resp. 14,2 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 12,7 mld. EUR na 199,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 326 478 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 247 484 −775
2.1 Pohledávky za MMF 81 553 −114
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 165 931 −662
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 399 533
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 836 −1 089
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 836 −1 089
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 607 617 −45 663
5.1 Hlavní refinanční operace 136 766 −12 585
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 470 840 −33 053
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 11 −26
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 63 814 2 690
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 569 966 −883
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 212 543 −304
7.2 Ostatní cenné papíry 357 423 −579
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 27 267 0
9 Ostatní aktiva 239 419 −2 847
Aktiva celkem 2 124 281 −48 036
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 956 549 −1 259
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 325 814 −17 880
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 199 831 12 708
2.2 Vkladová facilita 17 175 −20 137
2.3 Termínované vklady 108 650 −10 551
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 158 100
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 663 815
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 124 145 −17 494
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 89 214 −11 077
5.2 Ostatní závazky 34 931 −6 417
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 67 104 −11 173
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 971 −18
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 588 −50
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 588 −50
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 830 0
10 Ostatní pasiva 205 302 −976
11 Účty přecenění 288 913 0
12 Kapitál a rezervní fondy 93 403 0
Pasiva celkem 2 124 281 −48 036

Kontakty pro média