Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 13 юни 2014 г.

17 юни 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 13 юни 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,2 млрд. евро до 210,5 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,6 млрд. евро до 357,4 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 1,3 млрд. евро до 956,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 11,1 млрд. евро до 89,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 15,1 млрд. евро до 481,6 млрд. евро. На 11 юни 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 149,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 136,8 млрд. евро, с едноседмичен матуритет. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 119,2 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 108,6 млрд. евро.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 32,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 10 млрд. евро, а 10,7 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност, а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 17,2 млрд. евро (при 37,3 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,3 млрд. евро до 212,5 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 13 юни 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 162,7 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 35,6 млрд. евро и 14,2 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 12,7 млрд. евро до 199,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 326 478 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 247 484 −775
2.1 Вземания от МВФ 81 553 −114
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 165 931 −662
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 399 533
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 836 −1 089
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 836 −1 089
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 607 617 −45 663
5.1 Основни операции по рефинансиране 136 766 −12 585
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 470 840 −33 053
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 11 −26
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 63 814 2 690
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 569 966 −883
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 212 543 −304
7.2 Други ценни книжа 357 423 −579
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 27 267 0
9 Други активи 239 419 −2 847
Общо активи 2 124 281 −48 036
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 956 549 −1 259
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 325 814 −17 880
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 199 831 12 708
2.2 Депозитно улеснение 17 175 −20 137
2.3 Срочни депозити 108 650 −10 551
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 158 100
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 663 815
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 124 145 −17 494
5.1 Сектор „Държавно управление“ 89 214 −11 077
5.2 Други задължения 34 931 −6 417
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 67 104 −11 173
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 971 −18
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 588 −50
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 588 −50
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 830 0
10 Други задължения 205 302 −976
11 Сметки за преоценка 288 913 0
12 Капитал и резерви 93 403 0
Общо пасиви 2 124 281 −48 036

Данни за контакт за медиите