Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 16 maj 2014

20 maj 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 16 maj 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 210 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 364,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,2 miljarder EUR till 947,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 1,2 miljarder EUR till 102,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 46,9 miljarder EUR till 489,7 miljarder EUR. Onsdagen den 14 maj 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 129,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 137,3 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 165,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls, till ett belopp av 144,3 miljarder EUR och med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 28 miljarder EUR och ersattes med en ny på 32,3 miljarder EUR medan långfristiga refinansieringstransaktioner på 3,4 miljarder EUR återbetalades före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan oförändrat nära noll medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 17,5 miljarder EUR (jämfört med 33,8 miljarder föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) var i princip oförändrat på 219,6 miljarder EUR. Under den vecka som slutade den 16 maj 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 167,4 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 37,8 miljarder EUR respektive 14,4 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 51,4 miljarder EUR till 201,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 326.544 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 244.518 −1.748
2.1 Fordringar på IMF 81.312 −281
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 163.206 −1.467
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.212 1.028
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.539 942
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.539 942
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 651.477 9.122
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 137.302 8.162
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 514.162 947
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 11 11
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 3 3
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 68.425 7.788
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 583.634 498
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 219.578 0
7.2 Andra värdepapper 364.056 498
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 27.273 0
9 Övriga tillgångar 239.388 −338
Summa tillgångar 2.185.009 17.291
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 947.718 −1.165
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 363.185 13.657
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 201.415 51.396
2.2 Inlåningsfacilitet 17.482 −16.361
2.3 Inlåning med fast löptid 144.281 −21.252
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 7 −125
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.546 −354
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 142.444 2.865
5.1 Offentliga sektorn 102.598 1.229
5.2 Övriga skulder 39.846 1.636
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 79.714 −57
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.050 −116
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.868 −232
8.1 Inlåning och övriga skulder 4.868 −232
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.830 0
10 Övriga skulder 209.125 2.873
11 Värderegleringskonton 288.913 0
12 Eget kapital 92.617 −180
Summa skulder 2.185.009 17.291

Kontakt för media