Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 16. maja 2014

20. maj 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 16. maja 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 210 milijard EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,5 milijarde EUR na 364,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,2 milijarde EUR na 947,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 1,2 milijarde EUR na 102,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 46,9 milijarde EUR na 489,7 milijarde EUR. V sredo, 14. maja 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 129,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 137,3 milijarde EUR z zapadlostjo en teden. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 165,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 144,3 milijarde EUR.

V tem tednu je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 28 milijard EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 32,3 milijarde EUR, medtem ko je bilo 3,4 milijarde EUR iz operacij dolgoročnejšega refinanciranja odplačano pred zapadlostjo.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je ostala skoraj nespremenjena blizu nič, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 17,5 milijarde EUR (v primerjavi s 33,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so ostala skoraj nespremenjena na ravni 219,6 milijarde EUR. Tako je v tednu, ki se je končal 16. maja 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 167,4 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 37,8 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14,4 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 51,4 milijarde EUR na 201,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 326.544 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 244.518 −1.748
2.1 Terjatve do MDS 81.312 −281
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 163.206 −1.467
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.212 1.028
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.539 942
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.539 942
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 651.477 9.122
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 137.302 8.162
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 514.162 947
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 11 11
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 3 3
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 68.425 7.788
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 583.634 498
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 219.578 0
7.2 Drugi vrednostni papirji 364.056 498
8 Dolg širše države v EUR 27.273 0
9 Druga sredstva 239.388 −338
Skupaj sredstva 2.185.009 17.291
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 947.718 −1.165
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 363.185 13.657
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 201.415 51.396
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 17.482 −16.361
2.3 Vezane vloge 144.281 −21.252
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 7 −125
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.546 −354
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 142.444 2.865
5.1 Širša država 102.598 1.229
5.2 Druge obveznosti 39.846 1.636
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 79.714 −57
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.050 −116
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.868 −232
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.868 −232
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.830 0
10 Druge obveznosti 209.125 2.873
11 Računi prevrednotenja 288.913 0
12 Kapital in rezerve 92.617 −180
Skupaj obveznosti 2.185.009 17.291

Stiki za medije