Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 16. máju 2014

20. mája 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 16. mája 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,4 mld. EUR na 210 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,5 mld. EUR na 364,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,2 mld. EUR na 947,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 1,2 mld. EUR na 102,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 46,9 mld. EUR na 489,7 mld. EUR. V stredu 14. mája 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 129,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 137,3 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 165,5 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 144,3 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 28 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 32,3 mld. EUR, zatiaľ čo z predchádzajúcich dlhodobejších refinančných operácií bolo predčasne splatených 3,4 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) zostal v podstate nezmenený na takmer nulovej úrovni, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 17,5 mld. EUR (v porovnaní s 33,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) zostal takmer nezmenený na úrovni 219,6 mld. EUR. V týždni končiacom sa 16. mája 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 167,4 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 37,8 mld. EUR a 14,4 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 51,4 mld. EUR na 201,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 326 544 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 244 518 −1 748
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 312 −281
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 163 206 −1 467
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 212 1 028
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 539 942
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 539 942
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 651 477 9 122
5.1 Hlavné refinančné operácie 137 302 8 162
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 514 162 947
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 11 11
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 3 3
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 68 425 7 788
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 583 634 498
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 219 578 0
7.2 Ostatné cenné papiere 364 056 498
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 27 273 0
9 Ostatné aktíva 239 388 −338
Aktíva spolu 2 185 009 17 291
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 947 718 −1 165
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 363 185 13 657
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 201 415 51 396
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 17 482 −16 361
2.3 Termínované vklady 144 281 −21 252
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 7 −125
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 546 −354
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 142 444 2 865
5.1 Verejná správa 102 598 1 229
5.2 Ostatné záväzky 39 846 1 636
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 79 714 −57
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 050 −116
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 868 −232
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 868 −232
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 830 0
10 Ostatné pasíva 209 125 2 873
11 Účty precenenia 288 913 0
12 Základné imanie a rezervy 92 617 −180
Pasíva spolu 2 185 009 17 291

Kontakt pre médiá