Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 16 maja 2014 r.

20 maja 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 16 maja 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,4 mld EUR do poziomu 210 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność związanych ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,5 mld EUR do poziomu 364,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,2 mld EUR do poziomu 947,7 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 1,2 mld EUR do poziomu 102,6 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 46,9 mld EUR do poziomu 489,7 mld EUR. W środę 14 maja 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 129,1 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 137,3 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 165,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 144,3 mld EUR, z terminem tygodniowym.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 28 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 32,3 mld EUR, zaś z kwoty przyznanej w dłuższych operacjach refinansujących spłacono przed terminem zapadalności 3,4 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) pozostało na praktycznie niezmienionym poziomie (bliskim zera), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 17,5 mld EUR (wobec 33,8 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 219,6 mld EUR. W związku z tym w tygodniu zakończonym 16 maja 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 167,4 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 37,8 mld EUR i 14,4 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 51,4 mld EUR do poziomu 201,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 326.544 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 244.518 −1.748
2.1 Należności od MFW 81.312 −281
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 163.206 −1.467
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.212 1.028
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.539 942
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.539 942
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 651.477 9.122
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 137.302 8.162
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 514.162 947
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 11 11
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 3
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 68.425 7.788
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 583.634 498
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 219.578 0
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 364.056 498
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 27.273 0
9 Pozostałe aktywa 239.388 −338
Aktywa razem 2.185.009 17.291
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 947.718 −1.165
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 363.185 13.657
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 201.415 51.396
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 17.482 −16.361
2.3 Depozyty terminowe 144.281 −21.252
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 7 −125
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.546 −354
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 142.444 2.865
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 102.598 1.229
5.2 Pozostałe zobowiązania 39.846 1.636
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 79.714 −57
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.050 −116
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.868 −232
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.868 −232
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.830 0
10 Pozostałe pasywa 209.125 2.873
11 Różnice z wyceny 288.913 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 92.617 −180
Pasywa razem 2.185.009 17.291

Kontakt z mediami