Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 16 mei 2014

20 mei 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 16 mei 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 210 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System uitgevoerd.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,5 miljard naar EUR 364,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,2 miljard naar EUR 947,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 1,2 miljard naar EUR 102,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 46,9 miljard naar EUR 489,7 miljard. Op woensdag 14 mei 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 129,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 137,3 miljard, met een looptijd van één week, verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 165,5 miljard en werden voor een bedrag van EUR 144,3 miljard nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 28 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 32,3 miljard verrekend, terwijl van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 3,4 miljard werd terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef vrijwel onveranderd op bijna nihil, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 17,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 33,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) bleven vrijwel onveranderd op EUR 219,6 miljard. In de week die eindigde op 16 mei 2014 bedroeg de waarde van de geaccumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 167,4 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 37,8 miljard en EUR 14,4 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 51,4 miljard naar EUR 201,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 326.544 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 244.518 −1.748
2.1 Vorderingen op het IMF 81.312 −281
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 163.206 −1.467
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.212 1.028
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.539 942
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.539 942
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 651.477 9.122
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 137.302 8.162
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 514.162 947
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 11 11
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 3 3
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 68.425 7.788
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 583.634 498
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 219.578 0
7.2 Overige waardepapieren 364.056 498
8 Overheidsschuld, luidende in euro 27.273 0
9 Overige activa 239.388 −338
Totaal activa 2.185.009 17.291
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 947.718 −1.165
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 363.185 13.657
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 201.415 51.396
2.2 Depositofaciliteit 17.482 −16.361
2.3 Termijndeposito's 144.281 −21.252
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 7 −125
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.546 −354
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 142.444 2.865
5.1 Overheid 102.598 1.229
5.2 Overige verplichtingen 39.846 1.636
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 79.714 −57
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.050 −116
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.868 −232
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.868 −232
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.830 0
10 Overige passiva 209.125 2.873
11 Herwaarderingsrekeningen 288.913 0
12 Kapitaal en reserves 92.617 −180
Totaal passiva 2.185.009 17.291

Contactpersonen voor de media