Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 16. maijā

2014.20.05.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 16. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 210 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 364.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 947.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 1.2 mljrd. euro (līdz 102.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 46.9 mljrd. euro (līdz 489.7 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 14. maijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 129.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 137.3 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 165.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 144.3 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 28 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 32.3 mljrd. euro apmērā, savukārt 3.4 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās piešķirtajiem līdzekļiem tika atmaksāti pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski nemainījās un bija tuvu nullei, bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 17.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 33.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms faktiski nemainījās (219.6 mljrd. euro). Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 16. maijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 167.4 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 37.8 mljrd. euro un 14.4 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 51.4 mljrd. euro (līdz 201.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 326,544 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 244,518 −1,748
2.1 SVF debitoru parādi 81,312 −281
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 163,206 −1,467
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24,212 1,028
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,539 942
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,539 942
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 651,477 9,122
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 137,302 8,162
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 514,162 947
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 11 11
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 3 3
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 68,425 7,788
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 583,634 498
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 219,578 0
7.2 Pārējie vērtspapīri 364,056 498
8 Valdības parāds euro 27,273 0
9 Pārējie aktīvi 239,388 −338
Kopā aktīvi 2,185,009 17,291
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 947,718 −1,165
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 363,185 13,657
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 201,415 51,396
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 17,482 −16,361
2.3 Termiņnoguldījumi 144,281 −21,252
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 7 −125
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,546 −354
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 142,444 2,865
5.1 Saistības pret valdību 102,598 1,229
5.2 Pārējās saistības 39,846 1,636
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 79,714 −57
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,050 −116
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4,868 −232
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4,868 −232
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,830 0
10 Pārējās saistības 209,125 2,873
11 Pārvērtēšanas konti 288,913 0
12 Kapitāls un rezerves 92,617 −180
Kopā pasīvi 2,185,009 17,291

Kontaktinformācija presei