Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. gegužės 16 d.

2014 m. gegužės 20 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. gegužės 16 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 210 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 364,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 947,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 102,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 46,9 mlrd. eurų – iki 489,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. gegužės 14 d., baigėsi 129,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 137,3 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 165,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 144,3 mlrd. eurų.

Praėjusią savaitę baigėsi 28 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 32,3 mlrd. eurų vertės operacija, o ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 3,4 mlrd. eurų suma grąžinta anksčiau termino.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nepasikeitė ir buvo artimas nuliui, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 17,5 mlrd. eurų (palyginti su 33,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė iš esmės nesikeitė ir buvo 219,6 mlrd. eurų. Dėl to 2014 m. gegužės 16 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 167,4 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 37,8 mlrd. eurų ir 14,4 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 51,4 mlrd. eurų – iki 201,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 326 544 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 244 518 −1 748
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 312 −281
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 163 206 −1 467
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 212 1 028
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 539 942
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 539 942
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 651 477 9 122
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 137 302 8 162
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 514 162 947
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 11 11
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 3
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 68 425 7 788
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 583 634 498
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 219 578 0
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 364 056 498
8 Valdžios skola eurais 27 273 0
9 Kitas turtas 239 388 −338
Visas turtas 2 185 009 17 291
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 947 718 −1 165
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 363 185 13 657
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 201 415 51 396
2.2 Indėlių galimybė 17 482 −16 361
2.3 Terminuotieji indėliai 144 281 −21 252
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 7 −125
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 546 −354
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 142 444 2 865
5.1 Valdžiai 102 598 1 229
5.2 Kiti įsipareigojimai 39 846 1 636
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 79 714 −57
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 050 −116
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 868 −232
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 868 −232
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 830 0
10 Kiti įsipareigojimai 209 125 2 873
11 Perkainojimo sąskaitos 288 913 0
12 Kapitalas ir rezervai 92 617 −180
Visi įsipareigojimai 2 185 009 17 291

Kontaktai žiniasklaidai