Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 16. svibnja 2014.

20. svibnja 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 16. svibnja 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,4 milijarda EUR na 210 milijarde EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) povećala su se za 0,5 milijarda EUR na 364,1 milijardu EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 1,2 milijarde EUR na 947,7 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1 obveza) povećale su se za 1,2 milijarde EUR na 102,6 milijarde EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 4. obveza) povećali su se za 46,9 milijarda EUR na 489,7 milijarde EUR. U srijedu, 14. svibnja 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 129,1 milijardu EUR, a namirena je nova u visini 137,3 milijarde EUR s rokom dospijeća tjedan dana. Istoga dana dospjeli su oročeni depoziti u iznosu 165,5 milijarda EUR, dok su prikupljeni novi depoziti u iznosu 144,3 milijarda EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 28 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 32,3 milijarde EUR, dok je 3,4 milijarde EUR iz operacija dugoročnijeg refinanciranja otplaćeno prije dospijeća.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5 imovine) ostala je gotovo nepromijenjena približno nuli, dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2 obveza) iznosila 17,5 milijarda EUR (u odnosu na 33,8 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1 imovine) ostala su gotovo nepromijenjena na razini 219,6 milijarda EUR. Stoga je u tjednu koji je završio 16. svibnja 2014. vrijednost akumulirane kupnje u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 167,4 milijarde EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica iznosile ukupno 37,8 milijarda EUR odnosno 14,4 milijarde EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1 obveza) povećalo za 51,4 milijarde EUR na 201,4 milijarde EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 326 544 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 244 518 −1 748
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 312 −281
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 163 206 −1 467
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 24 212 1 028
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 539 942
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 539 942
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 651 477 9 122
5.1 Glavne operacije refinanciranja 137 302 8 162
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 514 162 947
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 11 11
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 3 3
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 68 425 7 788
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 583 634 498
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 219 578 0
7.2 Ostali vrijednosni papiri 364 056 498
8 Dug opće države nominiran u eurima 27 273 0
9 Ostala imovina 239 388 −338
Ukupno imovina 2 185 009 17 291
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 947 718 −1 165
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 363 185 13 657
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 201 415 51 396
2.2 Novčani depoziti 17 482 −16 361
2.3 Oročeni depoziti 144 281 −21 252
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 7 −125
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 2 546 −354
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 142 444 2 865
5.1 Opća država 102 598 1 229
5.2 Ostale obveze 39 846 1 636
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 79 714 −57
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 050 −116
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 868 −232
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 868 −232
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 830 0
10 Ostale obveze 209 125 2 873
11 Računi revalorizacije 288 913 0
12 Kapital i pričuve 92 617 −180
Ukupno obveze 2 185 009 17 291

Kontaktni podatci za medije