Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 16. mai 2014

20. mai 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

16. mail 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,4 miljardi euro võrra 210 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,5 miljardi euro võrra 364,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 1,2 miljardi euro võrra 947,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 1,2 miljardi euro võrra 102,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 46,9 miljardi euro võrra 489,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 14. mail 2014 möödus 129,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 137,3 miljardit eurot. Samal päeval möödus 165,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 144,3 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul möödus 28 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 32,3 miljardit eurot. Pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega jaotatud likviidsusest maksti enne tähtaja möödumist tagasi 3,4 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 17,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 33,8 miljardiga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht püsis peaaegu muutumatuna 219,6 miljardi euro tasemel. Selle tulemusel ulatus 16. mail 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 167,4 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 37,8 miljardi ja 14,4 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 51,4 miljardi euro võrra 201,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 326 544 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 244 518 −1 748
2.1 Nõuded RVFle 81 312 −281
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 163 206 −1 467
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 24 212 1 028
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 539 942
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 539 942
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 651 477 9 122
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 137 302 8 162
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 514 162 947
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 11 11
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 3 3
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 68 425 7 788
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 583 634 498
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 219 578 0
7.2 Muud väärtpaberid 364 056 498
8 Valitsussektori võlg eurodes 27 273 0
9 Muud varad 239 388 −338
Varad kokku 2 185 009 17 291
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 947 718 −1 165
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 363 185 13 657
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 201 415 51 396
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 17 482 −16 361
2.3 Tähtajalised hoiused 144 281 −21 252
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 7 −125
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 546 −354
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 142 444 2 865
5.1 Valitsussektor 102 598 1 229
5.2 Muud kohustused 39 846 1 636
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 79 714 −57
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 050 −116
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 868 −232
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 868 −232
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 830 0
10 Muud kohustused 209 125 2 873
11 Ümberhindluskontod 288 913 0
12 Kapital ja reservid 92 617 −180
Kohustused kokku 2 185 009 17 291

Kontaktandmed