Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 16. maj 2014

20. maj 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 16. maj 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,4 mia. euro til 210 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,5 mia. euro til 364,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,2 mia. euro til 947,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 1,2 mia. euro til 102,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 46,9 mia. euro til 489,7 mia. euro. Onsdag den 14. maj 2014 udløb en primær markedsoperation på 129,1 mia. euro, og en ny på 137,3 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 165,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 144,3 mia. euro.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 28 mia. euro, og en ny på 32,3 mia. euro blev afviklet, mens langfristede markedsoperationer på 3,4 mia. euro blev tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var stort set uændret tæt på nul. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 17,5 mia. euro (sammenlignet med 33,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) forblev praktisk taget uændret på 219,6 mia. euro. I ugen, der sluttede den 16. maj 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 167,4 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 37,8 mia. euro og 14,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 51,4 mia. euro til 201,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 326.544 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 244.518 −1.748
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.312 −281
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 163.206 −1.467
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.212 1.028
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.539 942
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.539 942
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 651.477 9.122
5.1 Primære markedsoperationer 137.302 8.162
5.2 Langfristede markedsoperationer 514.162 947
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 11 11
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 3 3
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 68.425 7.788
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 583.634 498
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 219.578 0
7.2 Andre værdipapirer 364.056 498
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 27.273 0
9 Andre aktiver 239.388 −338
Aktiver i alt 2.185.009 17.291
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 947.718 −1.165
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 363.185 13.657
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 201.415 51.396
2.2 Indlånsfacilitet 17.482 −16.361
2.3 Indskud med fast løbetid 144.281 −21.252
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 7 −125
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 2.546 −354
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 142.444 2.865
5.1 Offentlig forvaltning og service 102.598 1.229
5.2 Andre forpligtelser 39.846 1.636
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 79.714 −57
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.050 −116
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.868 −232
8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.868 −232
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.830 0
10 Andre forpligtelser 209.125 2.873
11 Revalueringskonti 288.913 0
12 Kapital og reserver 92.617 −180
Passiver i alt 2.185.009 17.291

Medie- og pressehenvendelser