Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 16. květnu 2014

20. května 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 16. května 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,4 mld. EUR na 210 mld. EUR.

V minulém týdnu neprováděl Eurosystém žádné transakce na poskytnutí likvidity v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka (ECB) uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) se zvýšil o 0,5 mld. EUR na 364,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,2 mld. EUR na 947,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 1,2 mld. EUR na 102,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 46,9 mld. EUR na 489,7 mld. EUR. Ve středu 14. května 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 129,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 137,3 mld. EUR se splatností jeden týden. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 165,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 144,3 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 28 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 32,3 mld. EUR, zatímco 3,4 mld. EUR z dlouhodobějších refinančních operací bylo splaceno před dobou splatnosti.

Použití mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) zůstalo prakticky beze změny na úrovni blízké nule, pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 17,5 mld. EUR (oproti 33,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 219,6 mld. EUR. V týdnu končícím 16. května 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 167,4 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 37,8 mld. EUR, resp. 14,4 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 51,4 mld. EUR na 201,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 326 544 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 244 518 −1 748
2.1 Pohledávky za MMF 81 312 −281
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 163 206 −1 467
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 212 1 028
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 539 942
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 539 942
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 651 477 9 122
5.1 Hlavní refinanční operace 137 302 8 162
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 514 162 947
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 11 11
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 3 3
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 68 425 7 788
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 583 634 498
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 219 578 0
7.2 Ostatní cenné papíry 364 056 498
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 27 273 0
9 Ostatní aktiva 239 388 −338
Aktiva celkem 2 185 009 17 291
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 947 718 −1 165
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 363 185 13 657
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 201 415 51 396
2.2 Vkladová facilita 17 482 −16 361
2.3 Termínované vklady 144 281 −21 252
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 7 −125
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 546 −354
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 142 444 2 865
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 102 598 1 229
5.2 Ostatní závazky 39 846 1 636
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 79 714 −57
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 050 −116
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 868 −232
8.1 Vklady a ostatní závazky 4 868 −232
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 830 0
10 Ostatní pasiva 209 125 2 873
11 Účty přecenění 288 913 0
12 Kapitál a rezervní fondy 92 617 −180
Pasiva celkem 2 185 009 17 291

Kontakty pro média