Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 16 май 2014 г.

20 май 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 16 май 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,4 млрд. евро до 210 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,5 млрд. евро до 364,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 1,2 млрд. евро до 947,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 1,2 млрд. евро до 102,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 46,9 млрд. евро до 489,7 млрд. евро. На 14 май 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 129,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 137,3 млрд. евро, с едноседмичен матуритет. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 165,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 144,3 млрд. евро.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 28 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 32,3 млрд. евро, а 3,4 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) остава практически без изменение, близо до нулата, а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 17,5 млрд. евро (при 33,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), остават практически непроменени в размер на 219,6 млрд. евро. Така през седмицата, която приключва на 16 май 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 167,4 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 37,8 млрд. евро и 14,4 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 51,4 млрд. евро до 201,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 326 544 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 244 518 −1 748
2.1 Вземания от МВФ 81 312 −281
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 163 206 −1 467
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 212 1 028
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 539 942
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 539 942
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 651 477 9 122
5.1 Основни операции по рефинансиране 137 302 8 162
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 514 162 947
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 11 11
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 3
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 68 425 7 788
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 583 634 498
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 219 578 0
7.2 Други ценни книжа 364 056 498
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 27 273 0
9 Други активи 239 388 −338
Общо активи 2 185 009 17 291
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 947 718 −1 165
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 363 185 13 657
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 201 415 51 396
2.2 Депозитно улеснение 17 482 −16 361
2.3 Срочни депозити 144 281 −21 252
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 7 −125
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 546 −354
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 142 444 2 865
5.1 Сектор „Държавно управление“ 102 598 1 229
5.2 Други задължения 39 846 1 636
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 79 714 −57
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 050 −116
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 868 −232
8.1 Депозити, салда и други задължения 4 868 −232
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 830 0
10 Други задължения 209 125 2 873
11 Сметки за преоценка 288 913 0
12 Капитал и резерви 92 617 −180
Общо пасиви 2 185 009 17 291

Данни за контакт за медиите