Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 2 maj 2014

6 maj 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 2 maj 2014 motsvarade minskningen på 3 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) en försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 210,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra omsättbara värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) var i stort sett oförändrat på 362 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,9 miljarder EUR till 950,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 14,2 miljarder EUR till 105,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 97,9 miljarder EUR till 545,3 miljarder EUR. Onsdagen den 30 april 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 121,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 172,6 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 166,8 miljarder EUR och ny inlåning erhölls, till ett belopp av 103,9 miljarder EUR och med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 5,0 miljarder EUR och ersattes med en ny på 13,2 miljarder EUR medan långfristiga refinansieringstransaktioner på 9,6 miljarder EUR återbetalades före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,8 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 39,1 miljarder EUR (jämfört med 24,0 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 5,0 miljarder EUR till 219,6 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper förvärvade inom ramen för programmet för värdepappersmarknaderna och det andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 2 maj 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 167,5 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 37,8 miljarder EUR respektive 14,4 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 74,0 miljarder EUR till 240,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 326.544 −3
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 245.601 402
2.1 Fordringar på IMF 81.793 42
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 163.808 360
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.485 −317
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.744 328
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.744 328
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 688.342 50.201
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 172.621 50.805
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 514.965 −1.341
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 751 733
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 4 4
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 61.263 1.212
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 581.631 −5.056
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 219.621 −5.047
7.2 Andra värdepapper 362.010 −9
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 27.273 −946
9 Övriga tillgångar 244.246 2.244
Summa tillgångar 2.217.128 48.066
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 950.285 3.932
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 383.269 26.370
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 240.192 74.047
2.2 Inlåningsfacilitet 39.078 15.104
2.3 Inlåning med fast löptid 103.946 −62.834
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 53 53
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.757 −1.255
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 147.698 18.510
5.1 Offentliga sektorn 105.331 14.194
5.2 Övriga skulder 42.368 4.315
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 78.380 −2.111
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.470 38
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.486 −47
8.1 Inlåning och övriga skulder 4.486 −47
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.830 0
10 Övriga skulder 214.041 2.609
11 Värderegleringskonton 288.913 0
12 Eget kapital 92.999 21
Summa skulder 2.217.128 48.066

Kontakt för media