Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 2. maja 2014

6. maj 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 2. maja 2014, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 3 milijone EUR, kar je posledica prodaje zlatih kovancev s strani ene od centralnih bank Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,1 milijarde EUR na 210,3 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so ostala skoraj nespremenjena na ravni 362 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,9 milijarde EUR na 950,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 14,2 milijarde EUR na 105,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 97,9 milijarde EUR na 545,3 milijarde EUR. V sredo, 30. aprila 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 121,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 172,6 milijarde EUR z zapadlostjo en teden. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 166,8 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 103,9 milijarde EUR.

V tem tednu je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 5,0 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 13,2 milijarde EUR, medtem ko je bilo 9,6 milijarde EUR iz operacij dolgoročnejšega refinanciranja odplačano pred zapadlostjo.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,8 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 39,1 milijarde EUR (v primerjavi s 24,0 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 5,0 milijarde EUR na 219,6 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev in v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 2. maja 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 167,5 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 37,8 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14,4 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 74,0 milijarde EUR na 240,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 326.544 −3
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 245.601 402
2.1 Terjatve do MDS 81.793 42
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 163.808 360
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.485 −317
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.744 328
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.744 328
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 688.342 50.201
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 172.621 50.805
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 514.965 −1.341
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 751 733
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 4 4
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 61.263 1.212
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 581.631 −5.056
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 219.621 −5.047
7.2 Drugi vrednostni papirji 362.010 −9
8 Dolg širše države v EUR 27.273 −946
9 Druga sredstva 244.246 2.244
Skupaj sredstva 2.217.128 48.066
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 950.285 3.932
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 383.269 26.370
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 240.192 74.047
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 39.078 15.104
2.3 Vezane vloge 103.946 −62.834
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 53 53
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.757 −1.255
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 147.698 18.510
5.1 Širša država 105.331 14.194
5.2 Druge obveznosti 42.368 4.315
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 78.380 −2.111
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.470 38
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.486 −47
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.486 −47
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.830 0
10 Druge obveznosti 214.041 2.609
11 Računi prevrednotenja 288.913 0
12 Kapital in rezerve 92.999 21
Skupaj obveznosti 2.217.128 48.066

Stiki za medije