Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 2. máju 2014

6. mája 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 2. mája 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku predaja zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému znížil o 3 mil. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,1 mld. EUR na 210,3 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), zostal takmer nezmenený na úrovni 362 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 3,9 mld. EUR na 950,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 14,2 mld. EUR na 105,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 97,9 mld. EUR na 545,3 mld. EUR. V stredu 30. apríla 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 121,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 172,6 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 166,8 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 103,9 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 5,0 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 13,2 mld. EUR, zatiaľ čo z predchádzajúcich dlhodobejších refinančných operácií bolo predčasne splatených 9,6 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,8 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 39,1 mld. EUR (v porovnaní s 24,0 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 5,0 mld. EUR na 219,6 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci programu pre trhy s cennými papiermi a druhého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 2. mája 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 167,5 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 37,8 mld. EUR a 14,4 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 74,0 mld. EUR na 240,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 326 544 −3
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 245 601 402
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 793 42
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 163 808 360
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 485 −317
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 744 328
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 744 328
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 688 342 50 201
5.1 Hlavné refinančné operácie 172 621 50 805
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 514 965 −1 341
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 751 733
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 4 4
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 61 263 1 212
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 581 631 −5 056
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 219 621 −5 047
7.2 Ostatné cenné papiere 362 010 −9
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 27 273 −946
9 Ostatné aktíva 244 246 2 244
Aktíva spolu 2 217 128 48 066
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 950 285 3 932
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 383 269 26 370
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 240 192 74 047
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 39 078 15 104
2.3 Termínované vklady 103 946 −62 834
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 53 53
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 757 −1 255
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 147 698 18 510
5.1 Verejná správa 105 331 14 194
5.2 Ostatné záväzky 42 368 4 315
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 78 380 −2 111
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 470 38
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 486 −47
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 486 −47
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 830 0
10 Ostatné pasíva 214 041 2 609
11 Účty precenenia 288 913 0
12 Základné imanie a rezervy 92 999 21
Pasíva spolu 2 217 128 48 066

Kontakt pre médiá