Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 2 maja 2014 r.

6 maja 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 2 maja 2014 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 3 mln EUR wynikał ze sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych należących do Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,1 mld EUR do poziomu 210,3 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność związanych ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 362 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3,9 mld EUR do poziomu 950,3 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 14,2 mld EUR do poziomu 105,3 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 97,9 mld EUR do poziomu 545,3 mld EUR. W środę 30 kwietnia 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 121,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 172,6 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 166,8 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 103,9 mld EUR, z terminem tygodniowym.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 5,0 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 13,2 mld EUR, zaś z kwoty przyznanej w dłuższych operacjach refinansujących spłacono przed terminem zapadalności 9,6 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,8 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 39,1 mld EUR (wobec 24,0 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 5,0 mld EUR do poziomu 219,6 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych oraz drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 2 maja 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 167,5 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 37,8 mld EUR i 14,4 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 74,0 mld EUR do poziomu 240,2 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 326.544 −3
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 245.601 402
2.1 Należności od MFW 81.793 42
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 163.808 360
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.485 −317
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.744 328
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.744 328
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 688.342 50.201
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 172.621 50.805
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 514.965 −1.341
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 751 733
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 4 4
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 61.263 1.212
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 581.631 −5.056
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 219.621 −5.047
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 362.010 −9
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 27.273 −946
9 Pozostałe aktywa 244.246 2.244
Aktywa razem 2.217.128 48.066
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 950.285 3.932
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 383.269 26.370
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 240.192 74.047
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 39.078 15.104
2.3 Depozyty terminowe 103.946 −62.834
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 53 53
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.757 −1.255
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 147.698 18.510
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 105.331 14.194
5.2 Pozostałe zobowiązania 42.368 4.315
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 78.380 −2.111
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.470 38
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.486 −47
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.486 −47
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.830 0
10 Pozostałe pasywa 214.041 2.609
11 Różnice z wyceny 288.913 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 92.999 21
Pasywa razem 2.217.128 48.066

Kontakt z mediami