Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 2 mei 2014

6 mei 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 2 mei 2014 was de daling van EUR 3 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 210,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System uitgevoerd.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) bleven vrijwel onveranderd op EUR 362 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,9 miljard naar EUR 950,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 14,2 miljard naar EUR 105,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 97,9 miljard naar EUR 545,3 miljard. Op woensdag 30 april 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 121,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 172,6 miljard, met een looptijd van één week, verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 166,8 miljard en werden voor een bedrag van EUR 103,9 miljard nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 5,0 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 13,2 miljard verrekend, terwijl van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 9,6 miljard werd terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,8 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 39,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 24,0 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 5,0 miljard naar EUR 219,6 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 2 mei 2014 bedroeg de waarde van de geaccumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve EUR 167,5 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 37,8 miljard en EUR 14,4 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 74,0 miljard naar EUR 240,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 326.544 −3
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 245.601 402
2.1 Vorderingen op het IMF 81.793 42
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 163.808 360
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.485 −317
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.744 328
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.744 328
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 688.342 50.201
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 172.621 50.805
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 514.965 −1.341
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 751 733
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 4 4
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 61.263 1.212
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 581.631 −5.056
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 219.621 −5.047
7.2 Overige waardepapieren 362.010 −9
8 Overheidsschuld, luidende in euro 27.273 −946
9 Overige activa 244.246 2.244
Totaal activa 2.217.128 48.066
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 950.285 3.932
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 383.269 26.370
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 240.192 74.047
2.2 Depositofaciliteit 39.078 15.104
2.3 Termijndeposito's 103.946 −62.834
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 53 53
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.757 −1.255
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 147.698 18.510
5.1 Overheid 105.331 14.194
5.2 Overige verplichtingen 42.368 4.315
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 78.380 −2.111
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.470 38
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.486 −47
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.486 −47
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.830 0
10 Overige passiva 214.041 2.609
11 Herwaarderingsrekeningen 288.913 0
12 Kapitaal en reserves 92.999 21
Totaal passiva 2.217.128 48.066

Contactpersonen voor de media