Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 2. maijā

2014.6.05.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 2. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 3 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 210.3 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms faktiski nemainījās (362 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.9 mljrd. euro (līdz 950.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 14.2 mljrd. euro (līdz 105.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 97.9 mljrd. euro (līdz 545.3 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 30. aprīlī, galvenajai refinansēšanas operācijai 121.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 172.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 166.8 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 103.9 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 5.0 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 13.2 mljrd. euro apmērā, savukārt 9.6 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās piešķirtajiem līdzekļiem tika atmaksāti pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 39.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 24.0 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 5.0 mljrd. euro (līdz 219.6 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar "Vērtspapīru tirgu programmas" un pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanu. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 2. maijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 167.5 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 37.8 mljrd. euro un 14.4 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 74.0 mljrd. euro (līdz 240.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 326,544 −3
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 245,601 402
2.1 SVF debitoru parādi 81,793 42
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 163,808 360
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,485 −317
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,744 328
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,744 328
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 688,342 50,201
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 172,621 50,805
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 514,965 −1,341
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 751 733
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 4 4
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 61,263 1,212
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 581,631 −5,056
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 219,621 −5,047
7.2 Pārējie vērtspapīri 362,010 −9
8 Valdības parāds euro 27,273 −946
9 Pārējie aktīvi 244,246 2,244
Kopā aktīvi 2,217,128 48,066
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 950,285 3,932
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 383,269 26,370
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 240,192 74,047
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 39,078 15,104
2.3 Termiņnoguldījumi 103,946 −62,834
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 53 53
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,757 −1,255
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 147,698 18,510
5.1 Saistības pret valdību 105,331 14,194
5.2 Pārējās saistības 42,368 4,315
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 78,380 −2,111
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,470 38
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4,486 −47
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4,486 −47
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,830 0
10 Pārējās saistības 214,041 2,609
11 Pārvērtēšanas konti 288,913 0
12 Kapitāls un rezerves 92,999 21
Kopā pasīvi 2,217,128 48,066

Kontaktinformācija presei