Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 2. maj 2014

6. maj 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 2. maj 2014, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 3 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 210,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7,2) forblev stort set uændret på 362 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,9 mia. euro til 950,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 14,2 mia. euro til 105,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 97,9 mia. euro til 545,3 mia. euro. Onsdag den 30. april 2014 udløb en primær markedsoperation på 121,8 mia. euro, og en ny på 172,6 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 166,8 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 103,9 mia. euro.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 5,0 mia. euro, og en ny på 13,2 mia. euro blev afviklet, mens langfristede markedsoperationer på 9,6 mia. euro blev tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,8 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 39,1 mia. euro (mod 24,0 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 5,0 mia. euro til 219,6 mia. euro. Faldet skyldtes indfrielsen af værdipapirer erhvervet under Securities Markets Programme og det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 2. maj 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 167,5 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 37,8 mia. euro og 14,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 74,0 mia. euro til 240,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 326.544 −3
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 245.601 402
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.793 42
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 163.808 360
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.485 −317
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.744 328
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.744 328
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 688.342 50.201
5.1 Primære markedsoperationer 172.621 50.805
5.2 Langfristede markedsoperationer 514.965 −1.341
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 751 733
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 4 4
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 61.263 1.212
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 581.631 −5.056
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 219.621 −5.047
7.2 Andre værdipapirer 362.010 −9
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 27.273 −946
9 Andre aktiver 244.246 2.244
Aktiver i alt 2.217.128 48.066
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 950.285 3.932
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 383.269 26.370
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 240.192 74.047
2.2 Indlånsfacilitet 39.078 15.104
2.3 Indskud med fast løbetid 103.946 −62.834
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 53 53
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 2.757 −1.255
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 147.698 18.510
5.1 Offentlig forvaltning og service 105.331 14.194
5.2 Andre forpligtelser 42.368 4.315
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 78.380 −2.111
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.470 38
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.486 −47
8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.486 −47
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.830 0
10 Andre forpligtelser 214.041 2.609
11 Revalueringskonti 288.913 0
12 Kapital og reserver 92.999 21
Passiver i alt 2.217.128 48.066

Medie- og pressehenvendelser