Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 2. květnu 2014

6. května 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 2. května 2014 odrážel pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 3 mil. EUR prodej zlata jednou z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,1 mld. EUR na 210,3 mld. EUR.

V minulém týdnu neprováděl Eurosystém žádné transakce na poskytnutí likvidity v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka (ECB) uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 362 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,9 mld. EUR na 950,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 14,2 mld. EUR na 105,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 97,9 mld. EUR na 545,3 mld. EUR. Ve středu 30. dubna 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 121,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 172,6 mld. EUR se splatností jeden týden. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 166,8 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 103,9 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 5,0 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 13,2 mld. EUR, zatímco 9,6 mld. EUR z dlouhodobějších refinančních operací bylo splaceno před dobou splatnosti.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,8 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 39,1 mld. EUR (oproti 24,0 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 5,0 mld. EUR na 219,6 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů pořízených v rámci programu pro trhy s cennými papíry a druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 2. května 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 167,5 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 37,8 mld. EUR, resp. 14,4 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 74,0 mld. EUR na 240,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 326 544 −3
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 245 601 402
2.1 Pohledávky za MMF 81 793 42
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 163 808 360
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 485 −317
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 744 328
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 744 328
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 688 342 50 201
5.1 Hlavní refinanční operace 172 621 50 805
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 514 965 −1 341
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 751 733
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 4 4
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 61 263 1 212
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 581 631 −5 056
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 219 621 −5 047
7.2 Ostatní cenné papíry 362 010 −9
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 27 273 −946
9 Ostatní aktiva 244 246 2 244
Aktiva celkem 2 217 128 48 066
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 950 285 3 932
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 383 269 26 370
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 240 192 74 047
2.2 Vkladová facilita 39 078 15 104
2.3 Termínované vklady 103 946 −62 834
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 53 53
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 757 −1 255
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 147 698 18 510
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 105 331 14 194
5.2 Ostatní závazky 42 368 4 315
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 78 380 −2 111
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 470 38
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 486 −47
8.1 Vklady a ostatní závazky 4 486 −47
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 830 0
10 Ostatní pasiva 214 041 2 609
11 Účty přecenění 288 913 0
12 Kapitál a rezervní fondy 92 999 21
Pasiva celkem 2 217 128 48 066

Kontakty pro média