Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 2 май 2014 г.

6 май 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 3 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 2 май 2014 г., отразява извършената продажба на злато от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,1 млрд. евро до 210,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), остават практически без изменение в размер на 362 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 3,9 млрд. евро до 950,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 14,2 млрд. евро до 105,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 97,9 млрд. евро до 545,3 млрд. евро. На 30 април 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 121,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 172,6 млрд. евро, с едноседмичен матуритет. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 166,8 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 103,9 млрд. евро.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 5,0 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 13,2 млрд. евро, а 9,6 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,8 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 39,1 млрд. евро (при 24,0 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 5,0 млрд. евро до 219,6 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по програмата за пазарите на ценни книжа и втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 2 май 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 167,5 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 37,8 млрд. евро и 14,4 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение със 74,0 млрд. евро до 240,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 326 544 −3
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 245 601 402
2.1 Вземания от МВФ 81 793 42
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 163 808 360
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 485 −317
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 744 328
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 744 328
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 688 342 50 201
5.1 Основни операции по рефинансиране 172 621 50 805
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 514 965 −1 341
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 751 733
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 4 4
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 61 263 1 212
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 581 631 −5 056
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 219 621 −5 047
7.2 Други ценни книжа 362 010 −9
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 27 273 −946
9 Други активи 244 246 2 244
Общо активи 2 217 128 48 066
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 950 285 3 932
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 383 269 26 370
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 240 192 74 047
2.2 Депозитно улеснение 39 078 15 104
2.3 Срочни депозити 103 946 −62 834
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 53 53
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 757 −1 255
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 147 698 18 510
5.1 Сектор „Държавно управление“ 105 331 14 194
5.2 Други задължения 42 368 4 315
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 78 380 −2 111
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 470 38
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 486 −47
8.1 Депозити, салда и други задължения 4 486 −47
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 830 0
10 Други задължения 214 041 2 609
11 Сметки за преоценка 288 913 0
12 Капитал и резерви 92 999 21
Общо пасиви 2 217 128 48 066

Данни за контакт за медиите