Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 21 februari 2014

25 februari 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 21 februari 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 206,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 356,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,2 miljarder EUR till 929,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 25,9 miljarder EUR till 91,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 3,1 miljarder EUR till 457,7 miljarder EUR. Onsdagen den 19 februari 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 93,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 92,9 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 175,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp och med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades 1 miljard EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 32 miljarder EUR (jämfört med 29,9 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 229,4 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper förvärvade inom ramen för första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 21 februari 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 175,7 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 38,8 miljarder EUR respektive 14,9 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 27,5 miljarder EUR till 196,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 303.158 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 244.140 −327
2.1 Fordringar på IMF 80.730 240
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 163.410 −568
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.952 −194
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.789 −343
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.789 −343
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 665.226 −1.382
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 92.868 −414
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 572.169 −1.020
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 187 52
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 76.991 2.261
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 585.842 −1.357
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 229.354 −577
7.2 Andra värdepapper 356.488 −781
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 28.237 0
9 Övriga tillgångar 239.513 −3.909
Summa tillgångar 2.184.848 −5.251
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 929.060 −2.179
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 403.779 −25.800
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 196.262 −27.473
2.2 Inlåningsfacilitet 32.014 2.123
2.3 Inlåning med fast löptid 175.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3 −450
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.111 −132
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 116.808 30.362
5.1 Offentliga sektorn 91.729 25.923
5.2 Övriga skulder 25.079 4.439
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 94.021 −5.347
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.000 −357
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.446 −737
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.446 −737
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.717 0
10 Övriga skulder 220.896 −2.614
11 Värderegleringskonton 262.876 0
12 Eget kapital 92.134 1.554
Summa skulder 2.184.848 −5.251

Kontakt för media