Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 21. februarja 2014

25. februar 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 21. februarja 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,6 milijarde EUR na 206,9 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,8 milijarde EUR na 356,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,2 milijarde EUR na 929,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 25,9 milijarde EUR na 91,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 3,1 milijarde EUR na 457,7 milijarde EUR. V sredo, 19. februarja 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 93,3 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 92,9 milijarde EUR z zapadlostjo en teden. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 175,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 32 milijard EUR (v primerjavi s 29,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 229,4 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega in drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 21. februarja 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 175,7 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 38,8 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14,9 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 27,5 milijarde EUR na 196,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 303.158 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 244.140 −327
2.1 Terjatve do MDS 80.730 240
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 163.410 −568
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 22.952 −194
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.789 −343
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.789 −343
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 665.226 −1.382
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 92.868 −414
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 572.169 −1.020
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 187 52
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 76.991 2.261
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 585.842 −1.357
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 229.354 −577
7.2 Drugi vrednostni papirji 356.488 −781
8 Dolg širše države v EUR 28.237 0
9 Druga sredstva 239.513 −3.909
Skupaj sredstva 2.184.848 −5.251
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 929.060 −2.179
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 403.779 −25.800
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 196.262 −27.473
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 32.014 2.123
2.3 Vezane vloge 175.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3 −450
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.111 −132
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 116.808 30.362
5.1 Širša država 91.729 25.923
5.2 Druge obveznosti 25.079 4.439
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 94.021 −5.347
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.000 −357
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.446 −737
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.446 −737
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.717 0
10 Druge obveznosti 220.896 −2.614
11 Računi prevrednotenja 262.876 0
12 Kapital in rezerve 92.134 1.554
Skupaj obveznosti 2.184.848 −5.251

Stiki za medije