Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 21. februáru 2014

25. februára 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 21. februára 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,6 mld. EUR na 206,9 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,8 mld. EUR na 356,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 2,2 mld. EUR na 929,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 25,9 mld. EUR na 91,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 3,1 mld. EUR na 457,7 mld. EUR. V stredu 19. februára 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 93,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 92,9 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 175,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 1 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 32 mld. EUR (v porovnaní s 29,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 0,6 mld. EUR na 229,4 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 21. februára 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 175,7 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 38,8 mld. EUR a 14,9 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 27,5 mld. EUR na 196,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 303 158 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 244 140 −327
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 730 240
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 163 410 −568
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 952 −194
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 789 −343
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 789 −343
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 665 226 −1 382
5.1 Hlavné refinančné operácie 92 868 −414
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 572 169 −1 020
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 187 52
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 76 991 2 261
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 585 842 −1 357
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 229 354 −577
7.2 Ostatné cenné papiere 356 488 −781
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 28 237 0
9 Ostatné aktíva 239 513 −3 909
Aktíva spolu 2 184 848 −5 251
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 929 060 −2 179
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 403 779 −25 800
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 196 262 −27 473
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 32 014 2 123
2.3 Termínované vklady 175 500 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 3 −450
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 111 −132
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 116 808 30 362
5.1 Verejná správa 91 729 25 923
5.2 Ostatné záväzky 25 079 4 439
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 94 021 −5 347
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 000 −357
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 446 −737
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 446 −737
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 717 0
10 Ostatné pasíva 220 896 −2 614
11 Účty precenenia 262 876 0
12 Základné imanie a rezervy 92 134 1 554
Pasíva spolu 2 184 848 −5 251

Kontakt pre médiá