Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 21 lutego 2014 r.

25 lutego 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 21 lutego 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,6 mld EUR do poziomu 206,9 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność związanych ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,8 mld EUR do poziomu 356,5 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,2 mld EUR do poziomu 929,1 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 25,9 mld EUR do poziomu 91,7 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 3,1 mld EUR do poziomu 457,7 mld EUR. W środę 19 lutego 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 93,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 92,9 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 175,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

W tygodniu sprawozdawczym została spłacona przed terminem zapadalności kwota 1 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 32 mld EUR (wobec 29,9 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,6 mld EUR do poziomu 229,4 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 21 lutego 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 175,7 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 38,8 mld EUR i 14,9 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 27,5 mld EUR do poziomu 196,3 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 303.158 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 244.140 −327
2.1 Należności od MFW 80.730 240
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 163.410 −568
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 22.952 −194
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.789 −343
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.789 −343
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 665.226 −1.382
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 92.868 −414
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 572.169 −1.020
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 187 52
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 76.991 2.261
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 585.842 −1.357
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 229.354 −577
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 356.488 −781
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 28.237 0
9 Pozostałe aktywa 239.513 −3.909
Aktywa razem 2.184.848 −5.251
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 929.060 −2.179
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 403.779 −25.800
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 196.262 −27.473
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 32.014 2.123
2.3 Depozyty terminowe 175.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 −450
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.111 −132
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 116.808 30.362
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 91.729 25.923
5.2 Pozostałe zobowiązania 25.079 4.439
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 94.021 −5.347
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.000 −357
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.446 −737
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.446 −737
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.717 0
10 Pozostałe pasywa 220.896 −2.614
11 Różnice z wyceny 262.876 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 92.134 1.554
Pasywa razem 2.184.848 −5.251

Kontakt z mediami