Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 21 februari 2014

25 februari 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 21 februari 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,6 miljard naar EUR 206,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System uitgevoerd.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,8 miljard naar EUR 356,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,2 miljard naar EUR 929,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 25,9 miljard naar EUR 91,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 3,1 miljard naar EUR 457,7 miljard. Op woensdag 19 februari 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 93,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 92,9 miljard, met een looptijd van één week, verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 175,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 1 miljard terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 32 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 29,9 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,6 miljard naar EUR 229,4 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 21 februari 2014 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 175,7 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 38,8 miljard en EUR 14,9 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 27,5 miljard naar EUR 196,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 303.158 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 244.140 −327
2.1 Vorderingen op het IMF 80.730 240
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 163.410 −568
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.952 −194
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.789 −343
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.789 −343
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 665.226 −1.382
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 92.868 −414
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 572.169 −1.020
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 187 52
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 76.991 2.261
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 585.842 −1.357
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 229.354 −577
7.2 Overige waardepapieren 356.488 −781
8 Overheidsschuld, luidende in euro 28.237 0
9 Overige activa 239.513 −3.909
Totaal activa 2.184.848 −5.251
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 929.060 −2.179
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 403.779 −25.800
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 196.262 −27.473
2.2 Depositofaciliteit 32.014 2.123
2.3 Termijndeposito's 175.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3 −450
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.111 −132
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 116.808 30.362
5.1 Overheid 91.729 25.923
5.2 Overige verplichtingen 25.079 4.439
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 94.021 −5.347
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.000 −357
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.446 −737
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.446 −737
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.717 0
10 Overige passiva 220.896 −2.614
11 Herwaarderingsrekeningen 262.876 0
12 Kapitaal en reserves 92.134 1.554
Totaal passiva 2.184.848 −5.251

Contactpersonen voor de media