Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 21. februārī

2014.25.02.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 21. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 206.9 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 356.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.2 mljrd. euro (līdz 929.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 25.9 mljrd. euro (līdz 91.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 3.1 mljrd. euro (līdz 457.7 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 19. februārī, galvenajai refinansēšanas operācijai 93.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 92.9 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 175.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 1 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 32 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 29.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 229.4 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanu. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 21. februārī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 175.7 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 38.8 mljrd. euro un 14.9 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 27.5 mljrd. euro (līdz 196.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 303,158 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 244,140 −327
2.1 SVF debitoru parādi 80,730 240
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 163,410 −568
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22,952 −194
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,789 −343
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,789 −343
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 665,226 −1,382
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 92,868 −414
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 572,169 −1,020
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 187 52
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 76,991 2,261
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 585,842 −1,357
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 229,354 −577
7.2 Pārējie vērtspapīri 356,488 −781
8 Valdības parāds euro 28,237 0
9 Pārējie aktīvi 239,513 −3,909
Kopā aktīvi 2,184,848 −5,251
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 929,060 −2,179
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 403,779 −25,800
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 196,262 −27,473
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 32,014 2,123
2.3 Termiņnoguldījumi 175,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3 −450
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,111 −132
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 116,808 30,362
5.1 Saistības pret valdību 91,729 25,923
5.2 Pārējās saistības 25,079 4,439
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 94,021 −5,347
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,000 −357
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,446 −737
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,446 −737
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,717 0
10 Pārējās saistības 220,896 −2,614
11 Pārvērtēšanas konti 262,876 0
12 Kapitāls un rezerves 92,134 1,554
Kopā pasīvi 2,184,848 −5,251

Kontaktinformācija presei