Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. vasario 21 d.

2014 m. vasario 25 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. vasario 21 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 206,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), vertė sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 356,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 929,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 25,9 mlrd. eurų – iki 91,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,1 mlrd. eurų – iki 457,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. vasario 19 d., baigėsi 93,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 92,9 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 175,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 1 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 32 mlrd. eurų (palyginti su 29,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 229,4 mlrd. eurų dėl pagal padengtų obligacijų pirmąją ir antrąją pirkimo programas įsigytų vertybinių popierių išpirkimo. Dėl to 2014 m. vasario 21 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 175,7 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 38,8 mlrd. eurų ir 14,9 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 27,5 mlrd. eurų – iki 196,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 303 158 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 244 140 −327
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 730 240
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 163 410 −568
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 952 −194
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 789 −343
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 789 −343
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 665 226 −1 382
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 92 868 −414
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 572 169 −1 020
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 187 52
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 76 991 2 261
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 585 842 −1 357
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 229 354 −577
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 356 488 −781
8 Valdžios skola eurais 28 237 0
9 Kitas turtas 239 513 −3 909
Visas turtas 2 184 848 −5 251
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 929 060 −2 179
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 403 779 −25 800
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 196 262 −27 473
2.2 Indėlių galimybė 32 014 2 123
2.3 Terminuotieji indėliai 175 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 −450
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 111 −132
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 116 808 30 362
5.1 Valdžiai 91 729 25 923
5.2 Kiti įsipareigojimai 25 079 4 439
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 94 021 −5 347
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 000 −357
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 446 −737
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 446 −737
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 717 0
10 Kiti įsipareigojimai 220 896 −2 614
11 Perkainojimo sąskaitos 262 876 0
12 Kapitalas ir rezervai 92 134 1 554
Visi įsipareigojimai 2 184 848 −5 251

Kontaktai žiniasklaidai