Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 21. veljače 2014.

25. veljače 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 21. veljače 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1 imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2 i 3 imovine umanjene za stavke 7, 8 i 9 obveza) povećalo se za 0,6 milijarda EUR na 206,9 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Vlasništvo Eurosustava nad utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) smanjilo se za 0,8 milijarda EUR na 356,5 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1 obveza) smanjila se za 2,2 milijarde EUR na 929,1 milijardu EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1 obveza) povećale su se za 25,9 milijarda EUR na 91,7 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5 imovine umanjena za stavke 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 4 obveza) smanjili su se za 3,1 milijardu EUR na 457,7 milijarda EUR. U srijedu, 19. veljače 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 93,3 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 92,9 milijarda EUR s rokom dospijeća tjedan dana. Istoga dana dospjeli su oročeni depoziti u iznosu 175,5 milijarda EUR, dok su prikupljeni novi depoziti jednakog iznosa s rokom dospijeća tjedan dana.

Tijekom tjedna otplaćena je prije dospijeća 1 milijarda EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5 imovine) iznosila je 0,2 milijarde EUR (u odnosu na 0,1 milijardu EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2 obveza) iznosila 32 milijarde EUR (u odnosu na 29,9 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Vlasništvo Eurosustava nad vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1 imovine) smanjilo se za 0,6 milijarda EUR na 229,4 milijarde EUR. Do smanjenja je došlo zbog otkupa vrijednosnih papira kupljenih u okviru prvog i drugog programa otkupa pokrivenih obveznica. Stoga je u tjednu koji je završio 21. veljače 2014. vrijednost akumuliranog otkupa u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 175,7 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa otkupa pokrivenih obveznica iznosile ukupno 38,8 milijarda EUR odnosno 14,9 milijarda EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1 obveza) smanjilo za 27,5 milijarda EUR na 196,3 milijarde EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 303 158 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 244 140 −327
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 80 730 240
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 163 410 −568
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 22 952 −194
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 789 −343
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 789 −343
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 665 226 −1 382
5.1 Glavne operacije refinanciranja 92 868 −414
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 572 169 −1 020
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 187 52
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 2 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 76 991 2 261
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 585 842 −1 357
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 229 354 −577
7.2 Ostali vrijednosni papiri 356 488 −781
8 Dug opće države nominiran u eurima 28 237 0
9 Ostala imovina 239 513 −3 909
Ukupno imovina 2 184 848 −5 251
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 929 060 −2 179
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 403 779 −25 800
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 196 262 −27 473
2.2 Novčani depoziti 32 014 2 123
2.3 Oročeni depoziti 175 500 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 3 −450
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 111 −132
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 116 808 30 362
5.1 Opća država 91 729 25 923
5.2 Ostale obveze 25 079 4 439
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 94 021 −5 347
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 000 −357
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 446 −737
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 446 −737
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 717 0
10 Ostale obveze 220 896 −2 614
11 Računi revalorizacije 262 876 0
12 Kapital i pričuve 92 134 1 554
Ukupno obveze 2 184 848 −5 251

Kontaktni podatci za medije