Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 21. veebruar 2014

25. veebruar 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

21. veebruaril 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,6 miljardi euro võrra 206,9 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,8 miljardi euro võrra 356,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) vähenes 2,2 miljardi euro võrra 929,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 25,9 miljardi euro võrra 91,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 3,1 miljardi euro võrra 457,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 19. veebruaril 2014 möödus 93,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 92,9 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus 175,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 1 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 32 miljardi euro ulatuses (võrreldes 29,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,6 miljardi euro võrra 229,4 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava raames omandatud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 21. veebruaril 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 175,7 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 38,8 miljardi ja 14,9 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 27,5 miljardi euro võrra 196,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 303 158 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 244 140 −327
2.1 Nõuded RVFle 80 730 240
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 163 410 −568
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 22 952 −194
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 789 −343
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 789 −343
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 665 226 −1 382
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 92 868 −414
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 572 169 −1 020
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 187 52
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 76 991 2 261
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 585 842 −1 357
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 229 354 −577
7.2 Muud väärtpaberid 356 488 −781
8 Valitsussektori võlg eurodes 28 237 0
9 Muud varad 239 513 −3 909
Varad kokku 2 184 848 −5 251
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 929 060 −2 179
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 403 779 −25 800
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 196 262 −27 473
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 32 014 2 123
2.3 Tähtajalised hoiused 175 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 3 −450
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 111 −132
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 116 808 30 362
5.1 Valitsussektor 91 729 25 923
5.2 Muud kohustused 25 079 4 439
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 94 021 −5 347
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 000 −357
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 446 −737
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 446 −737
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 717 0
10 Muud kohustused 220 896 −2 614
11 Ümberhindluskontod 262 876 0
12 Kapital ja reservid 92 134 1 554
Kohustused kokku 2 184 848 −5 251

Kontaktandmed