Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 21. februar 2014

25. februar 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 21. februar 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,6 mia. euro til 206,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ikke nogen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,8 mia. euro til 356,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,2 mia. euro til 929,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 25,9 mia. euro til 91,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 3,1 mia. euro til 457,7 mia. euro. Onsdag den 19. februar 2014 udløb en primær markedsoperation på 93,3 mia. euro, og en ny på 92,9 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 175,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 1 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 32 mia. euro (mod 29,9 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,6 mia. euro til 229,4 mia. euro. Faldet skyldtes indfrielsen af værdipapirer erhvervet under det første og det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 21. februar 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 175,7 mia. euro, mens værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 38,8 mia. euro og 14,9 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 27,5 mia. euro til 196,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 303.158 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 244.140 −327
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.730 240
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 163.410 −568
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 22.952 −194
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.789 −343
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.789 −343
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 665.226 −1.382
5.1 Primære markedsoperationer 92.868 −414
5.2 Langfristede markedsoperationer 572.169 −1.020
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 187 52
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 2 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 76.991 2.261
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 585.842 −1.357
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 229.354 −577
7.2 Andre værdipapirer 356.488 −781
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 28.237 0
9 Andre aktiver 239.513 −3.909
Aktiver i alt 2.184.848 −5.251
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 929.060 −2.179
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 403.779 −25.800
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 196.262 −27.473
2.2 Indlånsfacilitet 32.014 2.123
2.3 Indskud med fast løbetid 175.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 3 −450
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.111 −132
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 116.808 30.362
5.1 Offentlig forvaltning og service 91.729 25.923
5.2 Andre forpligtelser 25.079 4.439
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 94.021 −5.347
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.000 −357
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.446 −737
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.446 −737
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.717 0
10 Andre forpligtelser 220.896 −2.614
11 Revalueringskonti 262.876 0
12 Kapital og reserver 92.134 1.554
Passiver i alt 2.184.848 −5.251

Medie- og pressehenvendelser