Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 21. únoru 2014

25. února 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 21. února 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,6 mld. EUR na 206,9 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém v minulém týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,8 mld. EUR na 356,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 2,2 mld. EUR na 929,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 25,9 mld. EUR na 91,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 3,1 mld. EUR na 457,7 mld. EUR. Ve středu 19. února 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 93,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 92,9 mld. EUR se splatností jeden týden. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 175,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Během sledovaného týdne byla z dlouhodobějších refinančních operací splacena před lhůtou splatnosti 1 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (oproti 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 32 mld. EUR (oproti 29,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,6 mld. EUR na 229,4 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů nabytých v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 21. února 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 175,7 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 38,8 mld. EUR, resp. 14,9 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 27,5 mld. EUR na 196,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 303 158 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 244 140 −327
2.1 Pohledávky za MMF 80 730 240
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 163 410 −568
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 952 −194
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 789 −343
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 789 −343
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 665 226 −1 382
5.1 Hlavní refinanční operace 92 868 −414
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 572 169 −1 020
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 187 52
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 76 991 2 261
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 585 842 −1 357
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 229 354 −577
7.2 Ostatní cenné papíry 356 488 −781
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 28 237 0
9 Ostatní aktiva 239 513 −3 909
Aktiva celkem 2 184 848 −5 251
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 929 060 −2 179
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 403 779 −25 800
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 196 262 −27 473
2.2 Vkladová facilita 32 014 2 123
2.3 Termínované vklady 175 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 −450
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 111 −132
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 116 808 30 362
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 91 729 25 923
5.2 Ostatní závazky 25 079 4 439
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 94 021 −5 347
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 000 −357
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 446 −737
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 446 −737
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 717 0
10 Ostatní pasiva 220 896 −2 614
11 Účty přecenění 262 876 0
12 Kapitál a rezervní fondy 92 134 1 554
Pasiva celkem 2 184 848 −5 251

Kontakty pro média