Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 21 февруари 2014 г.

25 февруари 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 21 февруари 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,6 млрд. евро до 206,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,8 млрд. евро до 356,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 2,2 млрд. евро до 929,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 25,9 млрд. евро до 91,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 3,1 млрд. евро до 457,7 млрд. евро. На 19 февруари 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 93,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 92,9 млрд. евро, с едноседмичен матуритет. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 175,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

През седмицата 1 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 32 млрд. евро (при 29,9 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,6 млрд. евро до 229,4 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 21 февруари 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 175,7 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 38,8 млрд. евро и 14,9 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 27,5 млрд. евро до 196,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 303 158 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 244 140 −327
2.1 Вземания от МВФ 80 730 240
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 163 410 −568
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 22 952 −194
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 789 −343
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 789 −343
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 665 226 −1 382
5.1 Основни операции по рефинансиране 92 868 −414
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 572 169 −1 020
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 187 52
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 76 991 2 261
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 585 842 −1 357
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 229 354 −577
7.2 Други ценни книжа 356 488 −781
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 28 237 0
9 Други активи 239 513 −3 909
Общо активи 2 184 848 −5 251
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 929 060 −2 179
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 403 779 −25 800
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 196 262 −27 473
2.2 Депозитно улеснение 32 014 2 123
2.3 Срочни депозити 175 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 −450
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 111 −132
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 116 808 30 362
5.1 Сектор „Държавно управление“ 91 729 25 923
5.2 Други задължения 25 079 4 439
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 94 021 −5 347
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 000 −357
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 446 −737
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 446 −737
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 717 0
10 Други задължения 220 896 −2 614
11 Сметки за преоценка 262 876 0
12 Капитал и резерви 92 134 1 554
Общо пасиви 2 184 848 −5 251

Данни за контакт за медиите