De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 10 mei 2013

14 mei 2013

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 10 mei 2013 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 222,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de week die eindigde op 10 mei 2013 werden door het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 345,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,4 miljard naar EUR 905 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 6,7 miljard naar EUR 65,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 34,6 miljard naar EUR 554,1 miljard. Op woensdag 8 mei 2013 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 105 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 110,3 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 202,5 miljard en werden voor EUR 201 miljard nieuwe deposito’s, met een looptijd van zeven dagen, aangetrokken.

Tijdens de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 5,2 miljard met een looptijd van 28 dagen, en werd een nieuwe transactie ter waarde van hetzelfde bedrag met een looptijd van 35 dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,2 miljard (vergeleken met EUR 1,9 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 95,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 124,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 263,2 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die in het kader van het eerste en het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties waren aangekocht. In de week die eindigde op 10 mei 2013 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve EUR 201 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 46,1 miljard en EUR 16,1 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 37,5 miljard naar EUR 333,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 435.317 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 256.047 1.520
2.1 Vorderingen op het IMF 86.567 −364
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 169.480 1.885
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 35.568 202
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.788 331
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 22.788 331
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 850.486 4.049
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 110.290 5.278
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 738.999 −545
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.197 −684
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 103.199 −8.619
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 608.704 77
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 263.222 −225
7.2 Overige waardepapieren 345.482 302
8 Overheidsschuld, luidende in euro 29.018 0
9 Overige activa 265.151 598
Totaal activa 2.606.277 −1.842
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 905.016 383
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 630.037 6.913
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 333.697 37.500
2.2 Depositofaciliteit 95.339 −28.763
2.3 Termijndeposito's 201.000 −1.500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −324
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.549 −516
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 95.167 −9.696
5.1 Overheid 65.648 −6.696
5.2 Overige verplichtingen 29.519 −3.000
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 165.364 −1.386
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.072 1.458
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.479 30
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.479 30
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.145 0
10 Overige passiva 240.807 882
11 Herwaarderingsrekeningen 406.635 0
12 Kapitaal en reserves 89.007 90
Totaal passiva 2.606.277 −1.842

Contactpersonen voor de media